Súhlas so spracovaním osobných údajov

Záujemca – ako dotknutá osoba týmto bez výhrad, jasne a zrozumiteľne udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov, z dôvodu záujmu o využívanie služieb prevádzkovateľa (Ivan Buliščák ECO DESIGN, Šrobárova 2668/17 058 01 Poprad, IČO: 50 259 032, DIČ: 10 49 49 98 58, Zapísaný v živnostenskom registri OU-PP-OZP-2016/006058-2 č. živnostenského registra 740-31874), v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, emailový kontakt. Súhlas je udelený na dobu 12 mesiacov. 
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a od 25.05.2018 zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.  
 
Tento udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.
 
Emailová adresa pre odvolanie udeleného súhlasu: info@ecodesign.sk
Poštová adresa pre odvolanie udeleného súhlasu: Ivan Buliščák ECO DESIGN, Šrobárova 2668/17 058 01 Poprad

Copyright © 2016 - ECO DESIGN   |   Všetky práva vyhradené   |   Webdesign: Reklamná agentúra DANMO