Kontakt

Prevádzkovateľ

 • Ivan Buliščák ECO DESIGN
 • Šrobárova 2668/17 058 01 Poprad
 • IČO: 50 259 032 DIČ: 10 49 49 98 58
 • Zapísaný v živnostenskom registri OU-PP-OZP-2016/006058-2 č. živnostenského registra 740-31874

Telefón a email

 • 00421 903 404 629
 • info@ecodesign.sk

Bankové spojenie

 • Peňažný ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • IBAN: SK92 1111 0000 0011 6021 4002
 • Č.účtu/kód: 11 60 21 40 02/1111
 • SWIFT: UNCRSKBX
 • VS: číslo faktúry
 • KS: 0008

Orgán dozoru

 • Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
 • Obrancov mieru 6
 • 080 01 Prešov
 • Odbor výkonu dozoru
 • tel. č. 051/7721 597

Copyright © 2016 - ECO DESIGN   |   Všetky práva vyhradené   |   Webdesign: Reklamná agentúra DANMO